Tillsättningen av styrelseledamöter i PTBK har efter det extra årsmötet i juni 2016, hamnat i ofas, något som valberedningen avser att rätta till i och med årets val av ny styrelse. Efter det extra årsmötet kom vi under en period att tillämpa ettåriga mandatperioder även för ordinarie styrelseledamöter vilket inte stämmer med de nya stadgar som senare har införts. Enligt nuvarande stadgar väljs endast ordförande och suppleanter för en tid av 1 år medan övriga 6 ordinarie ledamöter väljs för en period av 2 år vartannat år, dvs, 3 ledamöter väljs för en mandatperiod av 2 år vartannat år. Tanken med denna ordning är att skapa kontinuitet genom att endast halva styrelsens ordinarie ledamöter byts ut varje år. Eftersom vi inte tillämpade denna ordning i samband med styrelsevalet vid förra årets årsmöte, speglar därför inte nuvarande styrelses mandatperioder de nya stadgarna. Vid valet förra året kom bara 2 av 3 ledamöter att väljas för en period av 2 år och resterande 4 för en period av 1 år. För att komma till rätta med detta har valberedningen i år valt att bortse från förra årets val och i sitt förslag till ny styrelse börja från ett blankt papper.

Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av 1 ordförande och 6 övriga ledamöter samt 2 suppleanter. Vidare skall vid årsmötet val ske av en ordförande för en tid av 1 år, halva antalet övriga ledamöter (3 stycken) för en tid av 2 år, medan resterande ledamöter (3 stycken) inte är uppe för val då de går in på sitt andra och sista år eftersom de skall ha valts för två år vid årsmötet året innan.

Valberedningen har i år bestått av Mårten Wikforss (ordförande), Birgitta Wigren-Westin och Bo Ahlbom. Beredningen har, i enlighet med den instruktion för beredningen som numera finns, även inför årets val intervjuat både ledamöter och anställd personal för att skapa sig en så god uppfattning som möjligt av hur väl sittande styrelse fullgör sitt uppdrag och vilka eventuella förändringar som behöver göras. Valberedningen har redan tidigare, också det i enlighet med stadgar och instruktion, meddelat medlemmarna i PTBK vilka i nuvarande styrelse som kan tänka sig att ställa upp för omval.

Mot bakgrund av vad som framkommit vid dessa samtal samt ambitionen att anpassa tillsättningen av ledamöter till stadgarna, har valberedningen för Påvelunds Tennis- och Badmintonklubb kommit fram till att föreslå årsmötet den 21 mars att välja följande styrelse:

Ordförande för en tid av 1 år:
Thomas Dahl (sittande, tävlingstennis, vuxentennis)

3 styrelseledamöter för en tid av 2 år:
Lars Rifve (sittande, tävlingsbadminton, tennisskola)
Lena Dyfverman (sittande, tennis damsektionen)
Robert Samuelsson (nyval, tävlingstennis, badmintonskola)

Följande 3 styrelseledamöter fullgör under kommande mandatperiod sitt andra år och sitter kvar till årsmötet 2019. Dessa ledamöter är alltså inte uppe för omval utan tas med här för att medlemmarna skall få en fullständig inblick i vilka personer som ingår i klubbens styrelse fram till nästa års, 2019, årsmöte:
Stefan Brocker (sittande, tävlingstennis, vuxentennis)
Taus Wolfsberg (sittande, tävlingstennis, badmintonskola)
Mikael Nilsson (sittande, tävlingsbadminton)

2 suppleanter för en tid av 1 år:
Helena Colliander (sittande, nyval som suppleant, tävlingstennis, vuxentennis)
Tommy Randhem (nyval, tennis herrsektionen)

Det är valberedningens uppfattning att nuvarande styrelse gjort ett bra arbete både vad det gäller att utveckla klubben och dess verksamhet och med att sanera klubbens finanser, och att flera av dagens ledamöter därför bör få förnyat förtroende. Även om ekonomin efter goda insatser nu förbättrats anser valberedningen att ett fortsatt fokus på just ekonomin är viktigt och att en förnyelse av styrelsen därför även i år bör ske successivt.

De nya ledamöterna, Robert Samuelsson och Tommy Randhem är aktiva i klubben sedan flera år och kommer att få chansen att presentera sig själva vid kommande årsmöte, men ett par ord om de båda här och nu är ändå på sin plats. Robert är civilingenjör med erfarenhet från företagsledande och ekonomi. Han har tävlat i tennis på internationell nivå och tävlar för PTBK i Herrar 35. Robert har även koppling till badmintonverksamheten via barn som spelar badminton. Tommy Randhem har spelat tennis som motionsspelare sedan barnsben och är en pensionerad f d ekonomichef från Johnson & Johnson-koncernen. Är medlem i klubben sedan mer än 15 år tillbaka och aktiv i herrsektionen.

Mårten Wikforss, ordförande i valberedningen
Birgitta Westin, ledamot av valberedningen
Bo Ahlbom, ledamot av valberedningen