Ett nytt år är här och det är hög tid för oss medlemmar i PTBK att börja  fundera på vilka som skall företräda oss i klubbens styrelse! Den nya  styrelsen skall väljas vid årsmötet torsdagen den 9 mars och valberedningens förslag till styrelse kommer att skickas ut i samband med att kallelsen till årsmötet går ut. Kallelsen, inklusive förslag till ny styrelse, skall enligt klubbens stadgar skickas ut senast 3 veckor före stämman.
Redan  nu vill vi i valberedningen dock, också det i enlighet med våra stadgar, informera er om vilka i den nuvarande styrelsen som kan tänka sig att ställa upp för omval och vilka som avser att lämna. Detta för att underlätta för er som medlemmar att ta ställning till vilka ni vill se i styrelsen. Först dock ett par radet om vad vi i beredningen ägnat oss åt under året.

I enlighet med klubbens stadgar, och instruktionen för valberedningen, har vi i beredningen under hösten talat med styrelse, anställda och medlemmar för att skapa oss en bild av deras syn på hur väl nuvarande styrelse fullgör sina uppgifter. Klubbens valberedning är medlemmarnas främsta verktyg för att föreslå och upprätthålla en styrelse vars ledamöter har den samlade kompetens och erfarenhet som behövs för att hantera föreningens verksamhet på ett så bra sätt som möjligt. Inför det nya verksamhetsåret är det därför er medlemmars uppgift att både ta ställning till sittande styrelses insats och att eventuellt föreslå förändringar. Vi vill med det här utskicket också uppmana er medlemmar att inkomma med förslag på namn som ni anser bör ingå i den styrelse som skall väljas av årsmötet i mars.

Om ni har förslag på namn så glöm inte att också lämna information om varför just den föreslagna personen bör ingå. Sådan information underlättar valberedningens arbete med att bedöma förslaget. Förslag kan med fördel majlas till oss på någon av nedanstående adresser men ni kan förstås även ringa oss och lämna förslag den vägen. Även våra telefonnummer återfinns nedan.

Nuvarande styrelses och dess syn på omval
Nuvarande styrelse består av de personer som finns nedan. Inom parantes anges om de är beredda att ställa upp för omval.
Thomas Dahl, ordförande (ställer upp för omval)
Stefan Brocker, ordinarie ledamot och vice ordförande, vald på 1 år vid stämman 2016 (ställer upp för omval)
Helena Colliander, ordinarie ledamot, vald på 1 år vid stämman 2016 (ställer upp för omval)
Peter Johnsson, ordinarie ledamot, vald på 1 år vid stämman 2016 (ställer upp för omval)
Mikael Nilsson, ordinarie ledamot vald på 2 år vid stämman 2015 (ställer upp för omval)
Taus Wolfsberg, ordinarie ledamot och kassör, vald på 2 år vid stämman 2015 (ställer upp för omval)
Lars Rifve, ordinarie ledamot, vald på 2 år vid stämman 2016 (vald fram till årsmötet 2018)
Suppleanter valda på 1 år vid stämman 2016
Stellan Björnesjö (ställer upp för omval)
Fredrik Woxberg (avböjer omval)
Eva Ygfeldt (avböjer omval)

Vid den kommande stämman har årsmötet alltså att utse:
• En ordförande för en tid av ett år
• Tre styrelseledamöter för en tid av 1 år
• Två styrelseledamöter för en tid av 2 år.
• Två suppleanter för en tid av ett år (2016 års årsmöte valde dock 3 suppleanter)

Tilläggas kan att nuvarande styrelse har haft en fördelning mellan tennis och badminton (6 tennis och 3 badminton samt 1 som representerar både och) som väl motsvarar de båda verksamhetsgrenarnas respektive del av den totala verksamheten. En ledamot har representerat damsektionen men det har varit sämre med representationen när det gäller herrsektionen. Tilläggas kan också att  vi under året haft 3 suppleanter istället för 2 vilket vi skall ha enlighet gällande stadgar. Den extra suppleanten togs in för att förbättra representationen från damsektionen.
Märk väl: hälften av styrelsens övriga ledamöter (tre av sex ) skall enligt stadgarna väljas på  en tid av två år men eftersom dessa inte alla har valts vid en  och samma stämma, utan delvis överlappar varandra, kommer bara val av två ledamöter på två år att göras i  år. Lars Rifve, som är den tredje ledamöten i styrelsen vald på två år, valdes av årsstämman 2016 och sitter således fram till årsstämman 2018.

Bästa hälsningar,

Mårten Wikforss, ordförande i valberedningen
marten.wikforss@me.com, 0705-59 11 49
Birgitta Wigren Westin, ledamot av valberedningen
birgitta.wigrenwestin@bjcgroup.se, 0708 – 14 89 01
Bo Ahlbom, ledamot av valberedningen
bo.ahlbom@mybriq.se, 070-458 96 08